Bảng giá

Phí khởi tạo website:

   + Website giới thiệu doanh nghiệp theo mẫu có sẳn: 600.000 VND

   + Website giới thiệu doanh nghiệp theo mẫu theo yêu cầu: 500.000 VND - 5.000.000 VND

   + Website bán hàng theo mẫu có sẳn: 1.000.000 VND.

   + Website bán hàng mẫu theo yêu cầu: phụ thuộc vào tính năng yêu cầu trong website.

Phí duy trì hàng năm:

  + Website doanh nghiệp: 65.000 VND x 12 = 780.000 VND

  + Website bán hàng, nhiều dự án: 75.000 VND x 12 = 900.000 VND